GWEITHIO YN Y BBC

Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf a hwyaf y byd, mae gennym rôl unigryw sy’n sail i ddiwylliant a democratiaeth yn y DU a thramor. 

Mae denu a chadw’r dalent orau un wrth galon y gwaith o ddarparu ar gyfer ein cynulleidfaoedd.

 

BUDDION WEDI’U CREU AR EICH CYFER CHI

Mae ein buddion wedi’u creu i wobrwyo, cefnogi a datblygu ein pobl. Mae gan bob un ohonom rôl yn y gwaith o greu diwylliant creadigol a chynhwysol sy’n llawn cyfleoedd. Rydym am i’n staff ffynnu, cynhyrchu eu gwaith gorau a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu hallbwn.

Maen nhw’n adlewyrchu ein gwerthoedd ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod yn darparu i gydweithwyr a’r ffordd maen nhw’n byw ac yn gweithio.

Dyma bedwar maes buddiannau

 • Dau o gydweithwyr y BBC yn cael coffi

  GWEITHLE AMRYWIOL A CHYNHWYSOL

  Mae’r BBC ar gyfer pawb – a dylai gynnwys pawb. Mae Amrywiaeth a Chynhwysiant yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

  Er mwyn sicrhau bod ein cynnwys yn gynhwysol ac yn cynrychioli pob grŵp a chymuned, rhaid i ni adeiladu timau sy’n defnyddio’r ystod ehangaf o brofiadau, talent a syniadau – gan adlewyrchu Prydain fodern a’r byd.

 • Tri o weithwyr BBC Studios ym Mumbai

  MWY O ATEBOLRWYDD, PERFFORMIAD GWELL

  Rydyn ni’n awyddus i adeiladu timau sy’n ymgysylltu ac sy’n perfformio’n dda ar draws y BBC. Ynghyd â ‘fySgwrs’, rydyn ni’n gwobrwyo perfformiad da drwy ‘fyNghydnabyddiaeth’ ac yn dal uwch arweinwyr yn atebol drwy adolygiadau 360 a’r mynegai Uwch Arweinwyr.

 • Dau o weithwyr y BBC yn rhannu sgrin cyfrifiadur

  DATBLYGIAD PROFFESIYNOL A GYRFA O’R SAFON ORAU

  Rydyn ni’n awyddus i bawb gael gyrfa gyffrous sy'n rhoi boddhad yn y BBC, a dyna pam mae pawb yn cael ‘fySgwrs’ ddwywaith y flwyddyn i osod nodau gyrfa gyda’u rheolwr; ac rydyn ni’n buddsoddi mewn amrywiaeth eang o raglenni datblygu.
  Yn 2021/22, roedd dros 4,000 o gydweithwyr wedi dechrau mewn rolau newydd, ac roedd bron i 15% o’r rheini’n ddyrchafiad.

 • Dau o weithwyr y BBC yn cydweithio

  CEFNOGI BYWYDAU GWAITH

  O’n polisïau newydd ar gyfer absenoldeb rhiant a gofalwr i gymorth menopos, gweithio’n hyblyg a phecyn lles cynhwysfawr, rydyn ni’n ceisio cynnig cymorth a hyblygrwydd pan fydd ei angen arnoch fwyaf.

A dyma rhagor

 • Gweithwyr y BBC mewn pod cyfarfod

  CYFLOG TEG

  Rydyn ni’n adolygu ein cyflogau bob blwyddyn i sicrhau ein bod yn gwobrwyo pobl yn deg ac yn cynnig gwerth am arian i’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded.  I gydweithwyr y tu allan i’r DU, mae adolygiad cyflog ar y gweill, wedi’i lywio gan ffactorau marchnad leol, gyda chynnydd yn digwydd ar yr un pryd ag yn y DU. 

  Yn BBC Studios, mae ein cyflog yn seiliedig ar y farchnad ac efallai y bydd rhai rolau hefyd yn gymwys i fod yn rhan o gynllun bonws. 

 • Un o weithwyr y BBC yn gwenu

  BUDDION HYBLYG

  Mae ein cynllun buddion hyblyg yn y DU yn cynnwys cynllun pensiwn a fyNewisiadau, sy’n rhoi cyfle i chi greu pecyn sy’n bersonol i chi, gan gynnwys yswiriant iechyd; yr opsiwn i brynu a gwerthu gwyliau blynyddol; aelodaeth campfa; disgownt ar gynnyrch a gwasanaethau drwy fyMargeinion.

  Yn BBC Studios, mae buddion rhyngwladol yn amrywio o yswiriant meddygol i aelodaeth am ddim o Peloton.

 • Un o weithwyr y BBC yn gweithio gartref

  GWEITHIO YN EICH FFORDD CHI’CH HUN

  Rydyn ni’n credu mewn rhoi'r gallu i chi wneud eich gwaith gorau, felly rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a hyblygrwydd i gael cydbwysedd rhwng gwaith a chartref.

  Mae gweithio hybrid yn y BBC yn golygu y bydd gan bawb sylfaen weithio, a gallwch ofyn am drefniadau Gweithio Hyblyg neu Weithio o Bell unrhyw bryd. Bydd hyn yn dibynnu ar eich rôl a’i gofynion.

 • Dau o weithwyr y BBC yn sgwrsio wrth fwrdd uchel

  CYMORTH I FOD YN FWY GWYRDD

  Mae ein cynnwys anhygoel yn addysgu cynulleidfaoedd am y byd naturiol, yr argyfwng hinsawdd a chynaliadwyedd. Rydyn ni ar flaen y gad o ran arferion cynhyrchu cynaliadwy, ac rydyn ni wedi ymrwymo i gyflawni Sero Net erbyn 2030 ac yn falch o fod wedi ymrwymo i’r Addewid Cynnwys Hinsawdd.

  Fel cyflogwr cyfrifol, rydym wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar ein planed ac i gefnogi ein pobl i wneud dewisiadau personol mwy gwyrdd.

RHWYDWEITHIAU I WEITHWYR

Ar draws y BBC, mae gennym amrywiaeth o rwydweithiau staff pwrpasol ac arbenigol sy’n dod â phobl o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol at ei gilydd i rwydweithio, ac i’n helpu i wneud penderfyniadau ar sail mwy o wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ein cynllun Amrywiaeth a Chynhwysiant a’n rhwydweithiau i Weithwyr.

UNDEBAU LLAFUR

Yn y BBC, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin cysylltiadau adeiladol â’n hundebau llafur cydnabyddedig yn unol â rhwymedigaethau ein Siarter.

Yn dibynnu ym mha faes rydych chi’n gweithio yn y BBC, efallai hoffech chi ymuno ag un o’n hundebau cydnabyddedig sy’n ffurfio Cyd-undebau y BBC. Dyma’r undebau sy’n negodi cyflogau, telerau ac amodau cyflogaeth, polisïau a newidiadau lleol yn ogystal â darparu cymorth, cyngor a chynrychiolaeth unigol i aelodau.

Fel aelod o undeb llafur, cewch gyfle i bleidleisio ar unrhyw un o’r materion allweddol sy’n effeithio ar staff, fel cynigion cyflog, pensiynau a thelerau ac amodau. Pwrpas Undebau yn y BBC yw cynrychioli grwpiau penodol mewn negodiadau. Mae’r NUJ yn cynrychioli newyddiadurwyr, mae Bectu yn cynrychioli holl staff eraill y BBC (gan gynnwys swyddi crefft, technegol, cynhyrchu a swyddfa), ac mae Unite yn cynrychioli meysydd penodol o staff cynhyrchu a chynnal a chadw.

Mae’r rheolwyr a’r undebau, gan gynnwys swyddogion a chynrychiolwyr y BBC, yn cwrdd yn rheolaidd ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Gall undebau gynnal ymgyrchoedd sy’n ymwneud â’r gweithle a lobïo ar faterion sy’n bwysig i chi. Ein nod bob amser, drwy weithio gyda’n gilydd, yw gwella bywyd gwaith pobl.

Mae Undeb y Cerddorion yn cynrychioli pum Cerddorfa a Chantorion y BBC ar y cyd ledled y DU.

 

 

Ar draws y BBC, rydym yn gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy gyda’n gilydd. Edrychwch ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud ar y sgrin ac oddi arni.

AI DYMA’R BBC I CHI?

GWEITHIO YN Y BBC

Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mwyaf a hwyaf y byd, mae gennym rôl unigryw sy’n sail i ddiwylliant a democratiaeth yn y DU a thramor. 

Mae denu a chadw’r dalent orau un wrth galon y gwaith o ddarparu ar gyfer ein cynulleidfaoedd.

BUDDION WEDI’U CREU AR EICH CYFER CHI

Mae ein buddion wedi’u creu i wobrwyo, cefnogi a datblygu ein pobl. Mae gan bob un ohonom rôl yn y gwaith o greu diwylliant creadigol a chynhwysol sy’n llawn cyfleoedd. Rydym am i’n staff ffynnu, cynhyrchu eu gwaith gorau a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu hallbwn.

Maen nhw’n adlewyrchu ein gwerthoedd ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod yn darparu i gydweithwyr a’r ffordd maen nhw’n byw ac yn gweithio. 

GWEITHLE AMRYWIOL A CHYNHWYSOL

Mae’r BBC ar gyfer pawb – a dylai gynnwys pawb. Mae Amrywiaeth a Chynhwysiant yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Er mwyn sicrhau bod ein cynnwys yn gynhwysol ac yn cynrychioli pob grŵp a chymuned, rhaid i ni adeiladu timau sy’n defnyddio’r ystod ehangaf o brofiadau, talent a syniadau – gan adlewyrchu Prydain fodern a’r byd.

MWY O ATEBOLRWYDD, PERFFORMIAD GWELL

Rydyn ni’n awyddus i adeiladu timau sy’n ymgysylltu ac sy’n perfformio’n dda ar draws y BBC. Ynghyd â ‘fySgwrs’, rydyn ni’n gwobrwyo perfformiad da drwy ‘fyNghydnabyddiaeth’ ac yn dal uwch arweinwyr yn atebol drwy adolygiadau 360 a’r mynegai Uwch Arweinwyr.

DATBLYGIAD PROFFESIYNOL A GYRFA O’R SAFON ORAU

Rydyn ni’n awyddus i bawb gael gyrfa gyffrous sy'n rhoi boddhad yn y BBC, a dyna pam mae pawb yn cael ‘fySgwrs’ ddwywaith y flwyddyn i osod nodau gyrfa gyda’u rheolwr; ac rydyn ni’n buddsoddi mewn amrywiaeth eang o raglenni datblygu.

Yn 2021/22, roedd dros 4,000 o gydweithwyr wedi dechrau mewn rolau newydd, ac roedd bron i 15% o’r rheini’n ddyrchafiad.

CEFNOGI BYWYDAU GWAITH

O’n polisïau newydd ar gyfer absenoldeb rhiant a gofalwr i gymorth menopos, gweithio’n hyblyg a phecyn lles cynhwysfawr, rydyn ni’n ceisio cynnig cymorth a hyblygrwydd pan fydd ei angen arnoch fwyaf.

CYFLOG TEG

Rydyn ni’n adolygu ein cyflogau bob blwyddyn i sicrhau ein bod yn gwobrwyo pobl yn deg ac yn cynnig gwerth am arian i’r rheini sy’n talu ffi’r drwydded.  I gydweithwyr y tu allan i’r DU, mae adolygiad cyflog ar y gweill, wedi’i lywio gan ffactorau marchnad leol, gyda chynnydd yn digwydd ar yr un pryd ag yn y DU. 

Yn BBC Studios, mae ein cyflog yn seiliedig ar y farchnad ac efallai y bydd rhai rolau hefyd yn gymwys i fod yn rhan o gynllun bonws.

BUDDION HYBLYG

Mae ein cynllun buddion hyblyg yn y DU yn cynnwys cynllun pensiwn a fyNewisiadau, sy’n rhoi cyfle i chi greu pecyn sy’n bersonol i chi, gan gynnwys yswiriant iechyd; yr opsiwn i brynu a gwerthu gwyliau blynyddol; aelodaeth campfa; disgownt ar gynnyrch a gwasanaethau drwy fyMargeinion.

Yn BBC Studios, mae buddion rhyngwladol yn amrywio o yswiriant meddygol i aelodaeth am ddim o Peloton.

GWEITHIO YN EICH FFORDD CHI’CH HUN

Rydyn ni’n credu mewn rhoi'r gallu i chi wneud eich gwaith gorau, felly rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a hyblygrwydd i gael cydbwysedd rhwng gwaith a chartref.
Mae gweithio hybrid yn y BBC yn golygu y bydd gan bawb sylfaen weithio, a gallwch ofyn am drefniadau Gweithio Hyblyg neu Weithio o Bell unrhyw bryd. Bydd hyn yn dibynnu ar eich rôl a’i gofynion.

CYMORTH I FOD YN FWY GWYRDD

Mae ein cynnwys anhygoel yn addysgu cynulleidfaoedd am y byd naturiol, yr argyfwng hinsawdd a chynaliadwyedd. Rydyn ni ar flaen y gad o ran arferion cynhyrchu cynaliadwy, ac rydyn ni wedi ymrwymo i gyflawni Sero Net erbyn 2030 ac yn falch o fod wedi ymrwymo i’r Addewid Cynnwys Hinsawdd.

Fel cyflogwr cyfrifol, rydym wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar ein planed ac i gefnogi ein pobl i wneud dewisiadau personol mwy gwyrdd.

RHWYDWEITHIAU I WEITHWYR

Ar draws y BBC, mae gennym amrywiaeth o rwydweithiau staff pwrpasol ac arbenigol sy’n dod â phobl o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol at ei gilydd i rwydweithio, ac i’n helpu i wneud penderfyniadau ar sail mwy o wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ein cynllun Amrywiaeth a Chynhwysiant a’n rhwydweithiau i Weithwyr.

UNDEBAU LLAFUR

Yn y BBC, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin cysylltiadau adeiladol â’n hundebau llafur cydnabyddedig yn unol â rhwymedigaethau ein Siarter.

Yn dibynnu ym mha faes rydych chi’n gweithio yn y BBC, efallai hoffech chi ymuno ag un o’n hundebau cydnabyddedig sy’n ffurfio Cyd-undebau y BBC. Dyma’r undebau sy’n negodi cyflogau, telerau ac amodau cyflogaeth, polisïau a newidiadau lleol yn ogystal â darparu cymorth, cyngor a chynrychiolaeth unigol i aelodau.

Fel aelod o undeb llafur, cewch gyfle i bleidleisio ar unrhyw un o’r materion allweddol sy’n effeithio ar staff, fel cynigion cyflog, pensiynau a thelerau ac amodau. Pwrpas Undebau yn y BBC yw cynrychioli grwpiau penodol mewn negodiadau. Mae’r NUJ yn cynrychioli newyddiadurwyr, mae Bectu yn cynrychioli holl staff eraill y BBC (gan gynnwys swyddi crefft, technegol, cynhyrchu a swyddfa), ac mae Unite yn cynrychioli meysydd penodol o staff cynhyrchu a chynnal a chadw.

Mae’r rheolwyr a’r undebau, gan gynnwys swyddogion a chynrychiolwyr y BBC, yn cwrdd yn rheolaidd ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Gall undebau gynnal ymgyrchoedd sy’n ymwneud â’r gweithle a lobïo ar faterion sy’n bwysig i chi. Ein nod bob amser, drwy weithio gyda’n gilydd, yw gwella bywyd gwaith pobl.

Mae Undeb y Cerddorion yn cynrychioli pum Cerddorfa a Chantorion y BBC ar y cyd ledled y DU.

 

Ar draws y BBC, rydym yn gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy gyda’n gilydd. Edrychwch ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud ar y sgrin ac oddi arni.

AI DYMA’R BBC I CHI?