SUT RYDYN NI’N CYFLOGI

Rydym yn canolbwyntio ar bwrpas. Fel un o’r brandiau cyfryngau mwyaf dibynadwy yn y byd, rydyn ni’n cynnig creadigrwydd o’r radd flaenaf a chynnwys arloesol i hysbysu, addysgu a diddanu ein cynulleidfaoedd

Mae meddylfryd yn bwysig. Rydyn ni’n chwilio am bobl gadarnhaol sy’n dilyn ein Gwerthoedd ac yn sicrhau bod ein diwylliant yn parhau i fod yn gynhwysol ac yn llawn cyfleoedd.  
 
Rydyn ni’n gwerthfawrogi gwahaniaeth. Pobl sy’n hunanymwybodol, yn frwdfrydig ac sy’n darparu cynnwys o’r radd flaenaf a rhagoriaeth weithredol. 
 
Rydyn ni’n chwilio am botensial yn hytrach na pherffeithrwydd, a byddwn yn rhoi cyfle i chi roi eich profiad a’ch cryfderau trosglwyddadwy ar waith mewn gwahanol ffyrdd. 

SWYDDOGAETH EIN GWERTHOEDD WRTH GYFLOGI

Yn fwy na dim ond geiriau ar dudalen, mae ein gwerthoedd yn sail i bopeth a wnawn. Dyma DNA y BBC. Maen nhw’n dweud pwy ydyn ni a sut rydyn ni’n gwneud pethau. Maen nhw’n diffinio’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y BBC, a’r hyn y mae’r BBC yn ei ddisgwyl gennych chi.

Drwy gydol y broses ddethol, byddwn yn chwilio am dystiolaeth o sut rydych yn dangos pob un ohonynt.

 

“Mae ein holl waith yn ddibynnol ar ddenu a chadw’r talentau gorau drwy greu amgylchedd cynhwysol, amrywiol a dibynadwy. Rydym am i bawb chwarae eu rhan yn y gwaith o greu’r diwylliant cywir – ac rydym yn chwilio am bobl sy’n defnyddio eu hegni a’u brwdfrydedd i sicrhau bod gweithio yn y BBC yn wych i bob un ohonom ni”

– Tim Davie, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

BETH ALLWCH CHI EI DDISGWYL

 • Gweithiwr yn y BBC yn gwenu.

  CAM UN: CAIS AR-LEIN

  Ar ôl darllen yr hysbyseb swydd, cliciwch ‘Ymgeisio’. Efallai y bydd rhai cwestiynau sgrinio fel rhan o’r broses ymgeisio – i ni gael gweld a ydych chi’n bodloni meini prawf allweddol y rôl ac i chi benderfynu a yw’r rôl yn addas i chi.

 • Dau o weithwyr y BBC yn y gwaith.

  CAM DAU: SGRINIO

  Yn dibynnu ar y rôl, efallai y bydd y tîm Caffael Talent yn eich ffonio - i ni gael gweld a ydych chi’n bodloni’r meini prawf allweddol ac i chi benderfynu a yw’r rôl yn addas i chi.

 • Dau weithiwr y BBC mewn bwth cyfarfod hygyrch.

  CAM TRI: CYFWELIAD

  Dyma gyfle i ddod i’ch nabod chi a’ch sgiliau, eich gwybodaeth, eich profiad a’ch cryfderau. Byddem hefyd yn awyddus i glywed pam rydych chi’n meddwl y byddech chi’n rhagori yn y rôl a’ch diddordeb yn y BBC. Cewch ragor o fanylion cyn y cyfweliad.

 • Dau o weithwyr y BBC yn y gwaith.

  CAM PEDWAR: ASESIADAU

  Yn dibynnu ar y rôl, efallai y bydd camau asesu ychwanegol. Gallai fod yn dasg neu’n weithred sy’n benodol i’r swydd gan roi’r cyfle gorau i chi arddangos eich sgiliau.

CYMORTH GYDA’CH CAIS

ADDASIADAU RHESYMOL

Rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2, ac os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch chi er mwyn ymgeisio neu i gael cyfweliad am rôl gyda’r BBC, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at reasonable.adjustments@bbc.co.uk gan nodi cyfeirnod y swydd yn y pwnc. Byddem yn falch o gael sgwrs gyfrinachol i drafod sut y gallwn eich cefnogi drwy’r broses, gan fod nifer o wahanol ffyrdd y gallwn dderbyn cais a/neu addasu ein prosesau dethol. Pa un ai bod eich proses ddethol ar-lein neu wyneb yn wyneb, gallwn wneud addasiadau fel isdeitlau dros Zoom, rhoi mwy o amser i chi, neu addasu ein cwestiynau – beth bynnag yw’r addasiad priodol ar gyfer eich anghenion.

AI DYMA’R BBC I CHI?

SUT RYDYN NI’N CYFLOGI

Rydym yn canolbwyntio ar bwrpas. Fel un o’r brandiau cyfryngau mwyaf dibynadwy yn y byd, rydyn ni’n cynnig creadigrwydd o’r radd flaenaf a chynnwys arloesol i hysbysu, addysgu a diddanu ein cynulleidfaoedd

Mae meddylfryd yn bwysig. Rydyn ni’n chwilio am bobl gadarnhaol sy’n dilyn ein Gwerthoedd ac yn sicrhau bod ein diwylliant yn parhau i fod yn gynhwysol ac yn llawn cyfleoedd.  
 
Rydyn ni’n gwerthfawrogi gwahaniaeth. Pobl sy’n hunanymwybodol, yn frwdfrydig ac sy’n darparu cynnwys o’r radd flaenaf a rhagoriaeth weithredol. 
 
Rydyn ni’n chwilio am botensial yn hytrach na pherffeithrwydd, a byddwn yn rhoi cyfle i chi roi eich profiad a’ch cryfderau trosglwyddadwy ar waith mewn gwahanol ffyrdd. 

 

SWYDDOGAETH EIN GWERTHOEDD WRTH GYFLOGI

Yn fwy na dim ond geiriau ar dudalen, mae ein gwerthoedd yn sail i bopeth a wnawn. Dyma DNA y BBC. Maen nhw’n dweud pwy ydyn ni a sut rydyn ni’n gwneud pethau. Maen nhw’n diffinio’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y BBC, a’r hyn y mae’r BBC yn ei ddisgwyl gennych chi.

Drwy gydol y broses ddethol, byddwn yn chwilio am dystiolaeth o sut rydych yn dangos pob un ohonynt.

 

 

“Mae ein holl waith yn ddibynnol ar ddenu a chadw’r talentau gorau drwy greu amgylchedd cynhwysol, amrywiol a dibynadwy. Rydym am i bawb chwarae eu rhan yn y gwaith o greu’r diwylliant cywir – ac rydym yn chwilio am bobl sy’n defnyddio eu hegni a’u brwdfrydedd i sicrhau bod gweithio yn y BBC yn wych i bob un ohonom ni"

– Tim Davie, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

 

BETH ALLWCH CHI EI DDISGWYL

 

 

CAM UN: CAIS AR-LEIN

Byddwch yn dechrau drwy glicio’r botwm ‘Ymgeisio’ wrth ymyl y swydd mae gennych chi ddiddordeb ynddi.  Efallai y bydd gwybodaeth ychwanegol yn yr hysbyseb swydd yn amlinellu’r broses ar gyfer y rôl honno. Efallai y bydd rhai cwestiynau sgrinio fel rhan o’r broses ymgeisio – ond peidiwch â phoeni, mae’r rhain wedi’u cynllunio i roi gwell syniad i ni a ydych chi’n bodloni’r meini prawf allweddol ar gyfer y rôl ac i chi benderfynu a yw’r rôl yn addas i chi.

CAM DAU: CAMAU DILYNOL AR ÔL Y CAIS

Yn dibynnu ar y rôl, efallai y bydd y tîm Caffael Talent yn rhoi galwad ffôn i chi ar ôl eich cais, a phwrpas hyn yw ein helpu ni i weld a ydych chi’n bodloni’r meini prawf allweddol – ac i’ch helpu chi i benderfynu a yw’r rôl yn addas i chi.

Bydd ein hysbysebion yn amlinellu camau disgwyliedig y broses recriwtio a beth y gallai hyn ei olygu fel arfer.

CAM TRI: CYFWELIAD STRWYTHUREDIG

Yn y cyfweliad, byddwn yn awyddus i ddod i’ch adnabod chi a’ch sgiliau, eich gwybodaeth, eich profiad a’ch cryfderau. Byddwch yn cael rhagor o fanylion am beth i’w ddisgwyl a pharatoi ar ei gyfer cyn eich cyfweliad. Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed pam rydych chi’n meddwl y byddech chi’n rhagori yn y rôl a pham fod gennych chi ddiddordeb yn y BBC.

CAM PEDWAR: ASESIADAU YCHWANEGOL

Yn dibynnu ar lefel y rôl rydych chi’n ymgeisio amdani, efallai y bydd camau asesu ychwanegol yn y cais/cyfweliad.  Gallai hwn fod yn dasg neu’n ymarfer sy’n benodol i’r swydd, naill ai cyn eich cyfweliad neu ar y diwrnod ei hun.

Mae ein hymarferiadau asesu wedi’u cynllunio i roi’r cyfle gorau i chi ddangos i ni beth rydych chi’n gallu ei wneud.

CYMORTH GYDA’CH CAIS

ADDASIADAU RHESYMOL

Rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Lefel 2, ac os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch chi er mwyn ymgeisio neu i gael cyfweliad am rôl gyda’r BBC, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at reasonable.adjustments@bbc.co.uk gan nodi cyfeirnod y swydd yn y pwnc. Byddem yn falch o gael sgwrs gyfrinachol i drafod sut y gallwn eich cefnogi drwy’r broses, gan fod nifer o wahanol ffyrdd y gallwn dderbyn cais a/neu addasu ein prosesau dethol. Pa un ai bod eich proses ddethol ar-lein neu wyneb yn wyneb, gallwn wneud addasiadau fel isdeitlau dros Zoom, rhoi mwy o amser i chi, neu addasu ein cwestiynau – beth bynnag yw’r addasiad priodol ar gyfer eich anghenion.

AI DYMA’R BBC I CHI?